CEFR là gì?

Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu: Học, Dạy và Đánh giá, (tiếng Anh: “Common European Framework of Reference” for Languages: Learning, Teaching, Assessment) viết tắt là CEFR hoặc CEF, là một bộ quy tắc để mô tả trình độ của học viên học tiếng nước ngoài tại châu Âu và đang ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn ở nhiều quốc gia khác. Bạn có thể xem chi tiết tại đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Khung_tham_chi%E1%BA%BFu_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BB%99_ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_chung_c%E1%BB%A7a_Ch%C3%A2u_%C3%82u