Có cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành các khóa học không?

Chứng chỉ hoàn thành khóa học sẽ được cấp bởi ENGO. Lưu ý, đối với các khóa IELTS, TOEIC, TOEFL; chứng chỉ được cấp bởi ENGO không phải là chứng chỉ IELTS, TOEIC hay TOEFL.