Có các bài thi thử mô phỏng đề thi thật không?

Hiện tại ENGO cung cấp khóa học luyện thi TOEIC với các bài thi thử mô phỏng đề thi thật.