Có khóa học nào rèn luyện kỹ năng nói không?

Hiện tại ENGO cung cấp các khóa học có rèn luyện kỹ năng nói như sau:
PRACTICAL ENGLISH STARTER, PRACTICAL ENGLISH: ADAPTIVE FOCUS (A1-C1), BUSINESS SPEAKING và IELTS PREP.