Không đăng nhập vào nền tảng được

Bạn có thể đặt lại mật khẩu bằng các bước sau:

1. Truy cập vào giao diện đăng nhập.
2. Chọn ”Forgot your password?” (“Quên mật khẩu”).
3. Nhập địa chỉ email bạn muốn nhận hướng dẫn đổi mật khẩu, Chọn “Send me reset password instructions” (”Gửi cho tôi hướng dẫn đặt lại mật khẩu”).
3. Kiểm tra email, tìm email Hướng dẫn đặt lại mật khẩu.
4. Truy cập vào đường dẫn trong email “Hướng dẫn đặt lại mật khẩu”. Một liên kết đặt lại mật khẩu duy nhất một lần sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn. Mở liên kết đó để đặt lại mật khẩu của bạn.
5. Đặt mật khẩu mới, chọn “Change my password” (“Đổi mật khẩu”).