Tôi muốn thay đổi ID người dùng

Để thay đổi ID người dùng của bạn, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi với thông tin bên dưới.
Thông tin yêu cầu:

1. Tên công ty hoặc trường học của bạn (ai đã sắp xếp tài khoản của bạn?)
2. Tên đầy đủ của bạn
3. ID người dùng hiện tại của bạn
4. ID người dùng mà bạn muốn đổi thành