ENGO cam kết đầu ra sau khóa học khi người học tuân thủ các hướng dẫn học và làm bài thực hành theo khuyến nghị. Tuy nhiên, vui lòng cho biết yêu cầu đầu ra hoặc kỳ vọng của bạn sau khóa học như thế nào để ENGO có thể tư vấn cụ thể hơn.

ENGO cam kết đầu ra sau khóa học khi người học tuân thủ các hướng dẫn học và làm bài thực hành theo khuyến nghị. Tuy nhiên, vui lòng cho biết yêu cầu đầu ra hoặc kỳ vọng của bạn sau khóa học như thế nào để ENGO có thể tư vấn cụ thể hơn.