Khóa học trực tuyến thì học viên được đánh giá năng lực liệu có chuẩn xác?

Hệ thống báo cáo real-time của ENGO thể hiện chính xác tiến độ học (trạng thái), số lượng bài đã học, cấp độ bài học tương đương và số điểm của mỗi bài học, được phân theo 4 kỹ năng và qui đổi ra cấp độ tương đương theo chuẩn CEFR và TOEIC, giúp học viên xác định đúng năng lực thực tế.