ENGO có thể hỗ trợ thiết kế lộ trình học tiếng anh dựa trên nhu cầu của người học. Ví dụ: thiết kế chương trình dựa trên textbook, nhu cầu hoặc bộ từ vựng theo chủ đề.

Học liệu đã được bao gồm trong khóa học.