Giáo trình hay học liệu có bao gồm trong chi phí khóa học không?

Học liệu đã được bao gồm trong khóa học.