Trong những ngày đầu học, nếu mình thấy khóa học không đáp ứng nhu cầu của mình, mình có thể yêu cầu hoàn tiền không?

Bạn có thể trải nghiệm khóa học miễn phí trước khi tiến hành đăng kí khóa học chính thức. Khóa học miễn phí không khác biệt so với khóa học chính thức nên bạn có thể cân nhắc trước khi đăng kí khóa học chính thức.
Sau khi đã đăng kí khóa học chính thức, ENGO không cung cấp chính sách hoàn tiền.