Khái niệm Flipped Classroom là gì?

Flipped Classroom (lớp học đảo ngược) là một chiến lược hướng dẫn học tập, và là một kiểu học tập kết hợp đảo ngược môi trường học tập truyền thống bằng cách cung cấp nội dung hướng dẫn học tập trực tuyến cho học sinh học tập ngoài giờ học trên giảng đường.