Có giáo viên hỗ trợ không?

Giáo viên sẽ hỗ trợ người học trong khóa EASY TO TALK. EASY TO TALK là một phiên học luyện nói tiếng Anh trực tuyến với phương pháp tích hợp giữa việc tự học và luyện nói cùng giáo viên. Một phiên học kéo dài 25 phút cho mỗi bài, học viên có cơ hội học và nói trực tiếp với giáo viên trong suốt quá trình này.
Bên cạnh đó trong khóa WRITING for BUSINESS, bạn có thể gửi bài viết cho giáo viên bản xứ để được chấm và nhận đánh giá cá nhân.
Xin vui lòng lưu ý: Mức học phí bạn nộp chỉ bao gồm khóa học digital, chưa bao gồm phí cho các dịch vụ chấm điểm bởi giáo viên online (khóa WRITING for BUSINESS) và phiên học 1-1 với giáo viên (EASY TO TALK).