Khóa Business Speaking có giáo viên dạy không hay chỉ học trên hệ thống?
Lớp sẽ như thế nào?

Đối với Khách hàng tổ chức (B2B): Nhân viên có thể tự học trên hệ thống hoặc học với giáo viên nếu doanh nghiệp lựa chọn gói học học Blended. Doanh nghiệp có thể chọn hình thức lớp học: Đội giáo viên huấn luyện từ công ty thì chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu dạy và học; nếu thuê dịch vụ ở ngoài thì chúng tôi sẽ huấn luyện và đào tạo cùng khi công ty muốn, điều này tùy thuộc vào khoản đầu tư của công ty đặt ra.
Khách hàng cá nhân (B2C): Khóa học có giáo viên online hỗ trợ nếu học viên lựa chọn hình thức học Blended. Học viên luyện nói 1:1 với giáo viên Việt Nam hoặc nước ngoài.