Được dùng thử khóa học miễn phí trong bao lâu?

Khóa học miễn phí được cung cấp để trải nghiệm trong vòng 1 tuần.