Các khóa học thử miễn phí có khác gì so với khóa học thật?

Khóa học thử miễn phí không có sự khác biệt so với khóa học thật.