Làm cách nào thay đổi ngôn ngữ hiển thị ? ENGO có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt?

Bạn có thể thực hiện các bước sau để thay đổi ngôn ngữ hiển thị sang tiếng Việt:

1 Truy cập vào mục “Edit Profile” (“Chỉnh sửa hồ sơ”).
2 Kéo đến cuối trang, thẻ “Language” (“Ngôn ngữ”), chọn ngôn ngữ “Tiếng Việt”.
3 Nhấn nút “Update” (“Cập nhật”).