1 buổi học cùng giáo viên kéo dài bao lâu?

1 phiên học trực tuyến trong khóa EASY TO TALK kéo dài 25 phút cho mỗi bài.