Tài khoản đã đăng ký có thể chuyển nhượng cho người khác không?

Tài khoản được kích hoạt định danh (bởi 1 email) nên không thể thay đổi thông tin cá nhân chuyển nhượng cho người khác.