Mỗi tài khoản có một gói từ vựng chuyên ngành riêng biệt được không?

ENGO cung cấp khóa học từ vựng tổng quát cùng 23 khóa học tiếng Anh chuyên ngành, học viên có thể đăng ký thêm các khóa học phù hợp với chuyên ngành của mình nếu có nhu cầu.