Một phần của nội dung bài học (ví dụ, nút nộp câu trả lời, v.v.) không hiển thị.

Nếu độ ‘Phóng’ của trình duyệt của bạn không được cài đặt ở mức 100% (kích thước thực), một vài trang sẽ không được hiển thị chính xác. Vui lòng kiểm tra trình duyệt của bạn đang được cài đặt hiển thị ở mức 100% (kích thước thực). (Trong Windows, đảm bảo rằng trình duyệt của bạn đang hoạt động, và nhấn CTRL+0 để cài đặt hiển thị kích thước thực.)