Những nội dung học online tôi có thể nhận được tài liệu bằng file word hay không?

Bạn được nhận tài liệu file pdf để hỗ trợ kết hợp online và offline bạn nhé.