Có bài test đầu vào không?

Đối với các khóa học TOEIC, ENGO cung cấp các bài test đầu vào và bài thi mô phỏng.