Tôi muốn thay đổi địa chỉ email đăng ký của mình.

Để thay đổi địa chỉ email đăng ký của bạn:

1. Đăng nhập vào MyPage
2. Nhấp chọn ”Edit profile” (”Chỉnh sửa hồ sơ”) – phía trên bên phải trang.
3. Nhập địa chỉ email mới vào hộp thoại ”Email” sau đó nhấp chọn ”Update” (”Cập nhật”) – phía dưới trang.
Vui lòng lưu ý rằng địa chỉ email hãng điện thoại KHÔNG nên được sử dụng làm địa chỉ email đăng ký của bạn. Sử dụng một địa chỉ email bạn có thể kiểm tra trên máy tính (địa chỉ email của công ty hoặc trường, địa chỉ trang web mail, v.v).