Tôi không biết mã số (mã số khách hàng / mã thanh toán) mà tôi cần để thanh toán tại cửa hàng tiện lợi.

Bạn có thể kiểm tra mã số khách hàng của bạn (mã thanh toán) bằng cách đăng nhập vào MyPage và nhấp vào ”Thông tin thanh toán” ở đầu trang. Mã số khách hàng của bạn (mã thanh toán) cũng đồng thời năm trong email thông tin tài khoản mà chúng tôi đã gửi cho bạn lúc bạn đăng ký tài khoản.