Tôi chắc chắn ID người dùng/ địa chỉ email/ mật khẩu của tôi là chính xác, nhưng tôi không thể đăng nhập.

Bạn có thể đang đăng nhập vào sai trang đăng nhập.
Các trường/công ty khác nhau sử dụng các trang đăng nhập khác nhau.
Vui lòng kiểm tra URL trang đăng nhập của bạn bằng cách kiểm tra email “Hoàn tất đăng ký” chúng tôi gửi cho bạn khi bạn đăng ký tài khoản.