Tôi muốn biết thêm về khóa học Need to Read

NEED TO READ – Khóa học cải thiện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh.
NEED TO READ là khóa học gồm 3 cấp độ, được thiết kế cho học viên có nhu cầu cải thiện kỹ năng đọc, tăng tốc độ đọc, và mở rộng vốn từ. Những bài đọc được lấy từ các bản tin quốc tế và chia theo các chủ đề đa dạng. Khóa học này có thể được sử dụng một cách linh hoạt, như một khóa học độc lập hoặc như một dạng bài tập về nhà bổ trợ để học viên cải thiện kỹ năng đọc trong ngữ cảnh thương mại.

Và nhiều thông tin khác về khóa học, bạn có thể xem lại: https://www.engo.edu.vn/product/khoa-hoc-ky-nang-doc-hieu-tieng-anh-need-to-readd/