Tôi muốn hóa đơn thì làm như thế nào?

Nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng tại cửa hàng tiện lợi, hóa đơn của bạn là hóa đơn bạn nhận được tại cửa hàng hoặc thông báo thanh toán từ công ty thẻ tín dụng. Vui lòng giữ bản sao cho hồ sơ của bạn.
Đồng thời, khi chúng tôi đã xác nhận thanh toán, chúng tôi xuất một “Chứng chỉ tham dự khóa học” hiển thị tên khóa học của bạn và hóa đơn thanh toán.
Để tải xuống “Chứng chỉ tham dự khóa học” của bạn:

1. Đăng nhập vào MyPage và nhấp vào liên kết “Thông tin thanh toán” ở đầu trang.
2. Nhấp vào “Chi tiết” ở bên phải trang Thông tin thanh toán.
3. Nhấp vào “Tải xuống” để lưu lại hoặc in tập tin “Chứng chỉ tham dự khóa học” dưới định dạng PDF.