Tôi muốn kiểm tra quá trình của mình.

Bạn có thể kiểm tra bằng cách sau:
Thanh quá trình trên “My Page”(“Trang Của Tôi”) hiển thị bạn đã tiến triển được bao xa để đi đến mục tiêu khóa học của bạn. Nhấp “Show Report” (“hiện báo cáo”) bên dưới thanh quá trình để xem báo cáo học tập chi tiết hơn.