Tôi muốn tải xuống chứng chỉ hoàn thành của mình.

Khi bạn đạt một chương trình, nút “Download Certificate” (“tải xuống chứng chỉ”) sẽ xuất hiện trên MyPage.
Nhấp vào nút này để tải xuống chứng chỉ của bạn dưới tập tin PDF.
(Chú ý rằng một số khóa học sẽ không có chứng chỉ hoàn thành để tải xuống.)