Bài kiểm tra 90p

Bài Kiểm Tra

Thời gian làm bài:

Số câu: 100 câu, gồm 3 phần:
1. Vocabulary & Grammar: gồm 60 câu, kiểm tra kiến thức về ngữ pháp và từ vựng;
2. Listening: gồm 20 câu, đánh giá kỹ năng nghe;
3. Reading: gồm 20 câu, đánh giá kỹ năng đọc.

Để đánh giá đúng trình độ tiếng Anh hiện tại của bạn, vui lòng không sử dụng từ điển, tài liệu hay bất kỳ sự giúp đỡ nào trong quá trình làm bài.

Bài kiểm tra sẽ tự động đóng sau 90 phút. Kết quả sau kiểm tra sẽ được gởi về email bạn đã đăng ký.

Họ và tên
Email
Số điện thoại